ความเห็น 391710

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

นางสาวจารีย์ วงศ์ชาตรี 4754273209
IP: xxx.147.11.10
เขียนเมื่อ 

โครงสร้างของแผนกลยุทธ์

การจัดทำแผนกลยุทธ์นั้น แจจะสรุปเป็นขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์

ในอีกแนวหนึ่งเพื่อช่วยให้ขั้นตอนชัดเจนและเป็นทางเลือในกระบวนการจัดทำแผน ภายหลังจากที่ได้รทราบถึงแนวคิดพื้นฐานขั้นต้นแล้วได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต

3. การวิเคราะห์องค์การ

4. การกำหนดวิสัยทัศน์

5. การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน

6. การกำหนดกลยุทธ์

7. การกำหนดนโยบาย

8. การกำหนดกิจกรรม สำคัญตามกลยทธ์และนโยบาย

9. การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์