ความเห็น 390623

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

น.ส.ลัดดา เตื่อยโยชน์
IP: xxx.152.16.18
เขียนเมื่อ 

 ความหมาของ "การวางแผน"

           ธงชัย สันติวงษ์ (2540:2) ให้ความหมายของคำว่า "การวางแผน" หมายถึง กระบวนการที่องค์กรหรือบุคคล ตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรบ้างในอนาคตโดยกระทำเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง

          ปกรณ์ ปรียากร (2543:41-46) สรุปได้ว่า การวาวแผนเป็นเรื่องที่กำหนดสภาพที่ควรจะเป็นขององค์กรในอนาคต โดยใช้แผนที่วางไว้ควบคุมการทำงาน และเป็นการช่วยการตัดสินใจในอนาคต

          คาส์ทและโรสินวิค (Kast and Rosenweick 1970 : 435-436) สรุปว่า คือ กระบวนการพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่าอนาคตจะทำอะไร มีการใช้ดุลพินิตกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฎิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น

          กันสเทิร์น (Gunsteren 1976:12) ให้ความหมายของคำว่า "การวางแผน" ไว้ว่า คือการประมวลกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง มีระเบียบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความผูกพัน มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้การดำเนินงาน ดำเนินร่วมกันไปอย่างราบรื่น

มินท์สเบิร์ก (Mintsberg 1990:12) สรุปว่า การวางแผนเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ โดยรวมระบบการตัดสินใจขององค์กรต่างๆ เพื่อกำหนดวิธีดำเนินงานที่ชัดเจนอันนำไปสู่จุดหมายหรือผลลัพท์ที่ต้องการร่วมกัน

ความหมายของคำว่า "กลยุทธ์"

          คำว่ากลยุทธ์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ เป็นคำที่ใช้ในความหมายของศิลป์และศาสตร์เกี่ยวกับยุทธการทางทหารซึ่งคำศัพท์ "กลยุทธ์" หรือ "Strategy" มาจากคำสองคำรวมกันคือ "Stratos" ซึ่งหมายถึง "กองทัพ" และ "Leger" ซึ่งหมายถึง "การนำหรือผู้นำ" (พวงรัตรฺ เกษรแพทย์.2543:11) บางตำรา แปลว่า "ยุทธศาสตร์" (สอ เสถบุตร 2538:763)

อภิชาต ธีรธำรง(2532:1) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง "กลวิธี หรือกลยุทธ์ในการดำเนินการ ในขอบเขตที่กว้างขวางหรือระดับสูงให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งที่จะให้บรรลุผลในเวลาอันสั้นที่สุด และสิ้นเปลืองหรือเกิดการเสียหายแก่ฝ่ายดำเนินการกลยุทธ์น้อยที่สุด"

คำว่า "กลยุทธ์" เริ่มปรากฎในวงการทหาร
โดยใช้คำว่า "ยุทธศาสตร์" และแพร่เข้ามาในวงการธุรกิจ และจึงเริ่มเข้ามาในวงการศึกษา จะหมายถึงแนวทางที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ทวีชัย บุญเติม 2540:18,21)

ความหมายของคำว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Startegic Planning)

          ในทศวรรษ 1960 แชนด์เลอร์ (Chandler,1962 อ้างใน Maassen ana Van Vught, 1992) เป็นผู้เชื่อมโยงคำว่า strategy และ planning ซึ่งเป็นศัพท์พื้นฐานในการพัฒนาองค์การ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ แล้วกำหนดแผนปฏิบัติงานและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว วงการธุรกิจของไทยใช้คำว่า กางวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งศรีวงศ์ สุมิตร (2537:3) ให้ความหมายว่า "การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการของการตัดสินใจเลือกจุดหมายขององค์การ การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายต่างๆในองค์การ"