ความเห็น 389636

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

สมใจ โตสำเภา 4754273193 ก40/13
IP: xxx.24.82.41
เขียนเมื่อ 

กระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

1.  ขั้นตอนในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) หมายถึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด 3 ประการด้วยกัน คือ

   1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

   1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

   1.3 การวิเคราะห์ทัศนคติ ค่านิยม หรือวัฒนธรรมขององค์กร

โดยมีเป้าหมายของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ คือ การกำหนดสิ่งที่เรียกว่า "ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์"(Strategic Position)

   1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรนั้น คือ การวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือต่อองค์กรในเชิงบวกหรือใยเชิงลบ ถ้ากระทบกับองค์กรในเชิงบวกก็ถือว่าเป็น"โอกาส" (Opportunity) และถ้ากระทบกับธุรกิจในเชิงลบก็ถือว่าเป็น"ภยันตราย"

   1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร หมายถึงการพิจารณาถึงโครงสร้างขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ทรัพยากรด้านต่างๆขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน เทคโนโลยี่ สถานที่ตั้ง ฐานลูกค้า และอื่นๆ เพื่อที่จะดูว่าองค์ประกอบขององค์กรที่เราเรียกว่า"สภาพแวดล้อมภายใน" ทั้งหมดนั้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเป็นจุดอ่อน(Weakness)หรือเป็นจุดแข็ง(Strength)

    1.3 องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งในการวิเคราะหืเชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) ก็คือ การวิเคราะห์ถึงทัศนคติ ค่านิยม การคาดหวัง ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร โดยดูว่าองค์กรนั้นประกอบด้วยบุคลากรที่มีความคิดอันหลากหลาย การพิจารณาแนวความคิดของกลุ่มบุคคลต่างๆในองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญ เพราะการที่ดำเนินแนวนโยบายหรือการวางแผนกลยุทธ์ให้ได้ผลนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงในการทำให้แผนนั้นสามารถปฏิบัติได้ ข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ แนวความคิดหรือค่านิยมของคนในองค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างในแง่ความคิด มีข้อขัดแย้งหรือมีการเมืองในองค์กร  เพราะฉะนั้นในการพิจารณาถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์อันเป็นการบริหารที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาว่ากลุ่มใดมีอำนาจและมีพลังในอันที่ผลักดันแนวนโยบายที่กำหนดไว้เป็นผลสำเร็จ การศึกษาถึงค่านิยมดังกล่าวและการพัฒนาทิศทางและแนวนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับกลุ่มคนเหล่านี้จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของแนวทางวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

      โดยสรุป การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis