ความเห็น 389393

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

สุชันษา เอกตาแสง รหัส 4854273021 ศูนย์วิบูลย์
IP: xxx.9.191.6
เขียนเมื่อ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส  (Opportunities) และการคุกคามหรืออุปสรรค(Threats)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการกำหนดกลยุทธ์สิ่งที่พึงต้องกำหนดก่อนได้แก่ภารกิจ(Mission) ถ้อยแถลงความมุ่งหมายการดำรงอยู่ของบริษัทภายใต้อุตสาหกรรมแสดงขอบเขตการดำเนินงาน ปรัชญาของผู้ก่อตั้ง แนวคิดต่อตัวเองของบริษัท ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าที่จะตอบสนอง เป้าหมาย(Objectives) แสดงผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จะบรรลุอะไร วัดได้และมีกรอบเวลาเช่น เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) อีก 10% ในปีหน้ากลยุทธ์(Strategies)แผนงานระยะยาวที่กำหนดขึ้นเพื่อการบรรลุภารกิจและเป้าหมายใช้ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ลดข้อเสียเปรียบ เช่น โดยการให้สิทธิพิเศษผู้กู้รายเดิมนโยบาย(Policies ) แนวทางอย่างกว้างเพื่อการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินกลยุทธ์ เช่น นโยบายการประเมินผู้ขอกู้บนพื้นฐานของความสามารถในการจ่ายคืนการดำเนินกลยุทธ์ (Strategic Implementation) คือการถ่ายทอดกลยุทธ์ให้เป็นการกระทำเป็นการวางแผนดำเนินงานในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงและมีความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้างและวัฒนธรรมของบริษัท 1. กลยุทธ์(Strategy)2.โครงสร้าง(Structure)3.ค่านิยมร่วม(Shared Values)4.ระบบ(System)5.คน(Staff)6.สไตล์ (Styles)7.ทักษะ(Skills) การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Controlling)คือการตรวจสอบกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงและผลการดำเนินงานที่ต้องการข้อมูลป้อนกลับ(Feedback Information)สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actual )VS สิ่งที่ต้องการ(Planned,Standard) เช่นอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI)กำไรสุทธิ(Net Profit) กำไรต่อหุ้น(Earning Per Share) ฯลฯทักษะของผู้บริหาร (Management Skills)ทักษะทางเทคนิค(Technical Skills)ทักษะทางมนุษย์(Human Skills)ทักษะทางความคิด(Conceptual Skills)การตรวจสอบทางการบริหาร(Management Audit)การตรวจสอบการบริหารงานขาย สังคม ผู้มีส่วนได้เสีย การพยากรณ์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม กลยุทธ์ ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์พิจารณาทั้งภายนอกและภายในทั้งการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์1.ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ผลตอบแทนจากการลงทุน การทำกำไรฯลฯ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย2.ประเมินผู้บริหารเชิงกลยุทธ์  กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง3.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก  เลือกปัจจัยเชิงกลยุทธ์ OT4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน  เลือกปัจจัยเชิงกลยุทธ์ SW5.วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ การระบุปัญหา การประเมิน ปรับปรุงภารกิจและเป้าหมาย6.กำหนด ประเมินเลือกกลยุทธ์และทางเลือกที่ดีที่สุด7.ดำเนินกลยุทธ์8.ควบคุมกลยุทธ์