ความเห็น 389377

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

ยุวดี เนินทราย รหัส 4854273015 ศูนย์วิบูลย์
IP: xxx.9.191.6
เขียนเมื่อ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DIFFERENTIATE MBA ยุดธุรกิจการศึกษา 1,000 ล้าน การก้าวหน้าข้ามขีดขั้นความเป็นมนุษย์โลกยุคเกษตรกรรมสู่ความลำลึกแห่งวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร กำลังปลุกเร้าให้คนรุ่นใหม่ต่างไขว่ขว้าหาความรู้มาเป็นองค์ประกอบแห่งคุณค่าเชิงเปรียบเทียบแต่ขณะเดียวกันความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษา กลับสามารถตองสนองความล้ำล้ำทางความคิดเพียงแค่สีสันทางวัตถุในรูปของวุฒิบัตรรับรองเท่านั้น

ดังนั้นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ MBA ได้สร้างความแตกต่างจากสถาบันอื่น และมีช่องท่างตลาดใหม่เหมือนสถาบันอื่น เช่นการดูแลที่ดี มีสาขาที่ดี มีอาจารย์คุณภาพชั้นดีมาสอนอาจเป็นสาขาที่ยังไม่มีสถาบันใดเปิดยิ่งฉีกแนวเท่าไหร่ คนยิ่งมาเรียนมากเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของคนที่มีงานแล้วมาเรียน เป็นการสร้างความรู้ให้ตัวเอง บางคนก็เพิ่ม บางคนก็ไม่เพิ่ม แต่ก็เป็นหยุดของการใฝ่รู้ โดยเฉพาะการวางแนวหลักสูตร  หรือ PRODUCT ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องรับกับสถานการณทางธุรกิจและสังคมปัจจุบันโดยผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเอกตามสายอาชีพหลักด้านการบริหารบนพื้นฐานของความแตกต่างบุคคลผู้สนใจโดยแท้จริง