ความเห็น 3878

จุดเริ่มต้นของ BLOG วิจัย ฐานข้อมูล ยืมคืนระหว่างห้องสมุด

วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

       ใช่แล้วค่ะ.... ดิฉันคือ บรรณารักษ์ที่คุณสายลมแสงแดด กล่าวถึง

       เหตุผลที่แท้จริงที่ต้องการทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการดำเนินงานยืมระหว่างห้องสมุด คือ ปัจจุบันลักษณะงานยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) แตกต่างจากห้องสมุดที่อยู่ในความร่วมมือ ตรงที่ JFK เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้บริการที่เกิดขึ้น จากการขอสำเนาวิทยานิพนธ์/วิจัย แทนผู้ใช้ เพื่อพัฒนา Collection วิทยานิพนธ์ ดังนั้นลักษณะงานจึงมีรายละเอียดและขั้นตอนของงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าในอนาคต ระบบ ILL ซึ่งเป็นส่วนงานย่อยใน Union Catalog เป็นระบบที่รองรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างแต่ละสถาบัน จะดำเนินการแล้วเสร็จและใช้งานได้ตามปกติ แต่ก็ไม่สามารถรองรับปัญหานี้ได้

       นอกจากนี้ลักษณะการให้บริการ ILL ของ JFK ในปัจจุบันยังคงจัดการเอกสารที่มีอยู่จำนวนมากด้วยระบบมือ จึงเป็นข้อจำกัดให้ปฎิบัติงานได้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานที่เท่านั้น ดังนั้นหากผู้ปฎิบัติงานประจำไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะไม่เข้าใจในลักษณะงานที่ซับซ้อน อีกทั้งผู้ใช้บริการก็ไม่สะดวกในการใช้บริการด้วยเช่นกัน เช่น ไม่สามาถส่งคำขอ หรือตรวจสอบผลคำขอผ่านระบบได้ อีกทั้งไม่สามารถรับรู้ข่าวสาร ILL ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

       ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อเป็นระบบที่รองรับปัญหาการดำเนินงานในส่วนของผู้ฎิบัติงาน และเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการและรับรู้ข่าวสาร ILL ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้โดยจับมือกับโปรแกรมเมอร์สายลมแสงแดดคนนี้ช่วยพัฒนาระบบขึ้นมาค่ะ

      และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ จากทุกท่าน ผ่าน gotoknow นะคะ

      ขอบคุณในความกรุณาสำหรับทุกๆข้อคิดเห็นและคำแนะนล่วงหน้านะคะ

      วิรงค์รอง :-))