ความเห็น 385225

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้อยู่ที่ระดับจิตสำนึกของบุคคลครับ

ที่เราอาจต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก

และ พยายามช่วนกันประคัประคองให้สิ่งแวดล้อม เอื้ออำนวยให้ช่วยสนับสนุนให้เขาได้แสดงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัว

ก็คงประมาณนั้นครับ