ความเห็น 383327

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

จิตติมา ศรีสร้อย
IP: xxx.147.11.10
เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวจิตติมา  ศรีสร้อย

รหัส 4754273185  ก40/13 (ศูนวิบูรณ์บริหารธุรกิจ)

 การจัดการเชิงกลยุทธ์

คือ การวางแผน การดำเนินงานและการประเมินควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธิ์

คือ การมุ่งที่ความเป็นเลิศโดยให้องค์กรมีวัตถุประสงค์และกำหนดภารกิจหลักในอนาคตอย่างชัดเจนสร้างความสอดคล้องในการดำเนินงานเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสและสามารถลดความเสี่ยงได้

ลักษณะที่สำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์

คือ การมุ่งที่ความเป็นเลิศโดยให้ความสอดคล้องกับการจัดการที่เน้นอนาคต การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างวัฒนธรรมในการทำงานและความยืดหยุ่นคล่องตัว

อ้างอิง: หนังสือการจัดการเชิงกลยุทธ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)