ความเห็น 370042

สรุปการไปสัมมนาและวางแผนงานวิจัยทางการพยาบาล

เขียนเมื่อ 

สรุปงานของกลุ่มที่ 1

1. ปัญหา & อุปสรรค

 1. ภาระงานมาก : ผู้ป่วยมาก ต้องทำ OT  บริหารเวลา? S P
 2. ทัศนคติ : งานวิจัยเป็นเรื่องยาก  P
 3. ความรู้ไม่แน่นพอ: ขาดความต่อเนื่องในการทำวิจัย  P
 4. ระบบไม่เอื้อ : บทบาท ระบบที่สร้างขึ้นมา คนไม่เข้าใจ บทบาท เช่น บทบาทของ Facilitator   S
 5. คิดหัวข้อวิจัยไม่ออก P
 6. ไม่ตระหนักในความสำคัญของการทำวิจัย  P
 7. สัดส่วนของงานบริการ-วิจัย  S
 8. การเริ่มต้นหาปัญหาไม่ได้ ท้อ ไม่อยากทำ (บทที่ 1 ไม่ผ่าน) S P
 9.  ขาดความรู้ในการบริหารงานวิจัย (ขอทุน ขอจริยธรรม ฯลฯ) P
 10. การเข้าถึงที่ปรึกษาน้อย (ไม่มีหัวข้อ หรือปัญหา ไม่คุ้นเคย)

งานที่ต้องพัฒนา

Personal:-

 1. Root cause analysis : นำปัญหามาวิเคราะห์ เช่น ทำไมงานวิจัยจึงเป็นเรื่องยาก
 2. สร้างแรงจูงใจทางบวก สร้างกระแสวิจัยเป็นเรื่องง่าย
 

แนวทางแก้ไข

 1. ทำไมงานวิจัยจึงคิดว่ายาก      ปรับกระแสความคิด เช่น คณะกรรมการวิจัย  หัวหน้า จบโท ให้พูดว่าการวิจัยเป็นเรื่องไม่ยาก   เสนอแนะให้อ่านวิจัยแล้วนำเสนอโดยกำหนดเป็นนโยบายทุกหน่วยงาน  พัฒนาสมรรถนะการสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
 2. ทัศนคติ (ยาก  ใช้เวลามาก  ไม่มีพี่เลี้ยง)      เสริมแรงจูงใจให้รางวัลโดยคณะกรรมการวิจัย จัด Mentorship ให้วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นเชิงบวก

2. งานที่ต้องการให้พัฒนา:-

อยากให้คณะกรรมการวิจัยดำเนินการอย่างไร    

1. อบรมกระบวนการวิจัย

2. วิจัย ประเมินผลลัพธ์โครงการอบรมกระบวนการวิจัย

3. จัดที่ปรึกษา/ Mentor อย่างเป็นทางการ

4. คัดเลือกหัวข้อวิจัย/ประเด็นปัญหา ส่งไปให้หน่วยงาน5. กำหนดสมรรถนะพยาบาลแต่ละระดับ รวม HN/ผตก.6. ให้รางวัล: ขั้น โบนัส7. กำหนดเป็นนโยบาย ใช้กระบวนการการวิจัยพัฒนางาน8. มี Research clinic จัดเวลาให้ Mentor ที่ปรึกษา ให้ชดเชยหรือทดเวลาให้ รวม 1 วัน ให้ OT 1 วัน

9. จัดอบรมปฏิบัติการการบริหารโครงการ

10. จัด Workshop การบริหารโครงการ11.  จัดเวทีเสนอผลงานวิจัยภายใน เตรียมให้หน่วยงาน/ ผู้สนใจ

12. จัดทำเครือข่ายแหล่งทุน / นำเสนอ

 

3. วางแผนดำเนินงาน ปี 51

3.1  ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก สร้างกระแสเชิงบวก
 • ONE WARD ONE RESEARCH
 • นโยบายให้หน่วยงานจัดกิจกรรมวิจัย
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบค้นข้อมูล
 • ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้: วิจัยวิจารณ์
 

3.2    มีความรู้มีการนำเสนอผลงาน

 • อบรมกระบวนการวิจัย
 • วิจัยประเมินผลลัพธ์ฯ
 • จัดเวลาให้ Mentor
 • การบริหารโครงการวิจัย
 • จัดเสนอผลงานวิจัยภายใน
 • จัดหาเสนอแหล่งทุน/เสนอแหล่งทุน/เสนอผลงานภายนอกหน่วยงาน
 • จัดทำเครือข่าย/ แหล่งทุน/นำเสนอ
 • กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย