ความเห็น 344039

เผื่อจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยค่ะ 

นอกจากนี้  ผู้บริหารคณะฯ ยังได้เห็น output ในงานของคุณจุ๋ม (ผลการประเมินความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรของบุคลากรทางการแพทย์

และ ผู้บริหารหลักสูตร ยังได้รับ outcome จากงานของคุณจุ๋ม (มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด) ด้วย

ส่วนตัวคุณจุ๋มเอง ก็ได้รับ outcome จากการนำเสนอผลงานด้วยวาจาในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 อย่างมากมาย (ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความเชื่อมั่น ความรู้ ฯลฯ)