ความเห็น 3322

ปฏิรูปราชการด้วยสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาท แก้จนอย่างยั่งยืน

สุวัฒนา
IP: xxx.149.47.182
เขียนเมื่อ 

 ดีใจมากเลยที่เริ่มมีผู้เข้าใจว่า การถ่ายโอนภาระกิจจากท้องถิ่นไปยังชุมชนนั้น ทำได้ เรื่องนี้ได้เสนอแนวความคิดมาแล้ว 2 ปีเพื่อให้ การสนับสนุนชุมชนโดยท้องถิ่นเป็นไปอย่างเป็นระบบ มิใช่ให้เพราะชอบพอกัน หรือเป็นครั้งเป็นคราว

              การถ่ายโอนภาระกิจที่พยายามเผยแพร่ก็เพื่อจะบอกว่า นี่คือแนวทางหนึ่งที่เป็นการสมทบให้แก่ชุมชน

              และต้องเข้าใจอีกว่าการถ่ายโอนภาระกิจคือการมอบงาน(งาน คือ หน้าที่ ภาระกิจ บวก เงิน บวกคน)

              และก็ต้องทราบด้วยว่าขอบเขตหน้าที่ของชุมชน ท้องถิ่น(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ) และรัฐบาลเป็นอย่างไร

               องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความถูกต้อง โป่รงใส ตรวจสอบดูแลซึ่งกันและกันได้ เป็นที่ยอมรับ  และนี่คือความยั่งยืนของชุมชน