ความเห็น 3155225

สะท้อนความรู้จากหัวข้อ Perspective on health practice in occupational therapy during the COVID-19 pandemic

เขียนเมื่อ 

จากการอ่านบทความของรมิตา เห็นด้วยกับประเด็นนำเทคนิคteleconsultationมาใช้ ในการลงชุมชน เพราะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามอาการของผู้รับบริการหรือการให้คำแนะนำต่างๆ สำหรับผู้รับบริการที่มีความยากลำบากในการเดินทาง แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ไกลมากๆหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความคาดหวังว่าในอนาคตต่อไปทางรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะร่วมกันพัฒนาหรือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อเสริมสร้าง สุขภาวะที่ดี(well being)ให้แก่ทุกคน