ความเห็น 3155078

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.28.154.106
เขียนเมื่อ 

ก. ตอบ A. Group Therapy: จะสร้างโอกาสให้เกิดการสํารวจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมยามว่าง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิต การบ้างานและไม่ชอบออกกำลังกาย อาจจะมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ถ้าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงร่วมกันมันจะช่วยเป็นปัจจัยผลักดันในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้

ข. ตอบ H. Sensory Group: การออกแบบหรือจัดรูปแบบกิจกรรม โดยผ่านการเล่น ร่วมกับ sensory diet และโปรแกรมการควบคุมตนเอง จะช่วยกระตุ้นระบบการรับความรู้สึกที่มีปัญหาให้มีการพัฒนามากขึ้น และแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะแก้ปัญหาการอยู่ไม่นิ่งและสมาธิสั้นของนักเรียนได้

ค. ตอบ E. Stage of Change Model: การใช้ทฤษฎีลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาช่วยจะทำให้สามารถวางเป้าหมายได้เป็นลำดับ และสามารถช่วยให้ผู้มีปัญหาการติดสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการเลิกหรือลดปริมาณได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ในบทวิจัยต่างๆ

ง. ตอบ B. Social Skills Training: ช่วยให้ผู้รับบริการมีกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมช่วยแก้ไขและส่งเสริมบทบาททางสังคม ที่ทำให้เกิดความเครียด ความคาดหวังสูง ที่มีผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า และช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิสัมพันธ์ เช่น กับเพื่อนร่วมหรือหัวหน้างานได้

จ. ตอบ C. Reminiscence Technique: การใช้เทคนิค reminiscence therapy เช่น พูดคุยเกี่ยวกับช่วงวัยเด็ก วัยทำงาน หรือช่วงชีวิตที่มีความสุข อาจใช้ รูปถ่าย เทป วิดิทัศน์หรือของท่ีระลึกเป็นตัวช่วยทบทวน ความทรงจำในอดีตก็ได้ กิจกรรมน้ีจะทำให้ผู้ป่วย ตระหนักถึงอัตลักษณ์และคุณค่าของตนเอง และอาจช่วยกระตุ้นความจำได้อีกด้วย

ฉ. ตอบ I. Nutrition: การฟื้นฟูบำบัดใจจึงจำเป็นต้องดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงควบคู่ไปด้วย เพื่อความสมดุลทั้งกายและใจ และการควบคุมปริมาณสารอาหารหรือปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งหากการจัดการในส่วนนี้มีปัญหาก็จะส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย

ช. ตอบ G.Therapeutic Alliances: ผู้บําบัดจะมุ่งมั่นช่วย เหลือผู้รับบริการอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยความเอาใจใส่ และปรารถนาให้ผู้บริการพ้นจากความทุกข์ ในขณะเดียวกับผู้ป่วยก็มุ่งมั่นที่จะให้เกิดความเข้าใจ และความตระหนักในสภาพจิตใจของตนเองมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมและสัมพันธภาพที่ยั่งยืน ไม่ท้อแท้ และมีกำลังใจในการดูแลคนรอบข้างได้

ซ. ตอบ F.WRAP: การเป็นพี่น้องและเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองซึ่งกันและกันซึ่งการใช้ความผูกพันที่มีความลึกซึ้ง เข้าใจกันมาก มีประสบการณ์ร่วมกัน ทำให้ส่งผลดีต่อการพัฒนาต่อไปในการใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น การมีความคาดหวังดังกล่าว

ฌ. ตอบ D. Assertive Skill: เทคนิคการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการแสดงพฤติกรรมที่แสดงสิทธิของตนเองอย่างความถูกต้อง เหมาะสม มีเหตุมีผลในการปฏิบัติ โดยไม่แสดงความก้าวร้าว แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ลักษณะของ การสมยอม จะเห็นว่าพฤติกรรมกล้าแสดงออกมีความสาคัญต่อการจัดการ การพัฒนาคุณภาพ ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ รวมถึงด้านสังคม ซึ่งทำให้คลายความกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวได้