ความเห็น 3155075

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ก. F เพราะ WRAP ช่วยสนับสนุนให้เกิดการวางแผนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี เช่น การออกกำลังการ การทานอาหาร หรือการพักผ่อน เป็นต้นข. H เพราะ การที่เด็กมีลักษณะซน อยู่ไม่นิ่ง อาจมีผลมาจากความผิดปกติของการรับประสาทสัมผัส ดังนั้น sensory group จะสามารถช่วยบำบัดให้เด็กมีกระบวนการรับประสาทสัมผัสที่เหมาะสมขึ้นได้ค. E Stage of change model ช่วยให้บุคคลเกิดการแปลี่ยนแปลงจากเจตนาที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมติดสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนง. B สามารถใช้เป็นสื่อการบำบัดสำหรับภาวะซึมเศร้า เนื่องจากผู้ที่มีอาการซึมเศร้ามักประสบปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและหัวหน้างานได้จ. C ช่วยกระตุ้นความจำให้กับผู้สูงอายุได้ฉ. I เนื่องจากผู้รับบริการมีอาการท้องผูก ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ผู้บำบัดจึงสามารถแนะนำเรื่องโภชนาการ เพื่อลดอาการท้องผูกได้ช. G ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูก และพ่อกับแม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และเพื่อให้พ่อแม่ให้ความร่วมมือในการบำบัดรักษาซ. A กิจกรรมกลุ่มบำบัด จะทำให้ผู้รับบริการมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผู้รับบริการได้พัฒนาทักษะต่างๆฌ. D การทำเทคนิค Fogging ก่อนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความกังวลลงได้

อานีตา โต๊ะจิ 6223034 เลขที่ 32