ความเห็น 3155071

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.28.154.118
เขียนเมื่อ 

นาย ซอฟฟา สาและ 6223001A : ซ เพราะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก รวมถึงการแชร์ประสบการณ์และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดหรือวรงแผนชีวิตร่วมกันB : ข เพราะช่วยเพิ่มทักษะในการเข้าหา การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกันได้C : จ เพราะเป็นการบำบัดที่ช่วยในสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยความจำและสมองD : ฌ เพราะช่วยให้ตัวเรารู้สึกดีขึ้น สร้างความนับถือและความเชื่อมั่นให้กับตนเองE : ค เพราะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นF : ง เพราะทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นมีความหวัง มีเป้าหมายและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นG : ช เพราะเป็นการให้ความเข้าใจระหว่างผู้ป่วยและผู้บำบัดที่จะมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ป่วยให้บรรลุเป้าหมายการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเอาใจใส่และปรารถนาให้พ้นความทุกข์H : ฉ เพราะเป็นกรับวนการทางประสาทสัมผัสและพฤติกรรมของเด็กที่มีผลต่อการเรียนรู้พัฒนาการและอารมณ์I : ก เพราะเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพที่ดี ในรูปแบบการรับประทานอาหารเพื่อรักษาสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรค