ความเห็น 3155065

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.47.69.250
เขียนเมื่อ 

6223009 ณิชารีย์ เจียรชัย-ตอบคำถามจาก Quiz 1. ก/F : WRAP เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถออกแบบการป้องกันและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้ ในเคสนี้หากสุขภาพดีก็จะนำไปสู่การทำงานที่ดีขึ้นด้วย2. ข/H : เคสนี้เด็กอาจจะมี hypersensitivity ถ้าได้รับการฝึกเกี่ยวกับ การรับ sense ที่มาขึ้นจากเทคนิคนี้ จะทำให้เด็กมี Attention ที่มากขึ้น3. ค/E : เทคนิคนี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นำไปสู่นิสัยที่ดี กระบวนการนี้จะส่งเสริมให้ผู้รับบริการตระหรักถึงผลเสียของพฤติกรรมนำไปสู่ความตั้งใจที่อยากมีสุขภาพที่ดีทำให้เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนสำเร็จและเกิดเป็นนิสัยที่ดีต่อเนื่องติดตัวผู้รับบริการไป4. ง/B : การฝึก social skill นี้จะช่วยให้ผู้รับบริการ เข้าใจตนเอง เข้าใจการทำงาน เข้าใจสังคม และสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ (หลักIPSRT)รวมถึงสามารถจัดการความกังวลและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้(หลักIPT)5. จ/C : เป็นเทคนิคที่ใช้รักษาในผู้ป่วยความจำเสื่อมโดยตรง โดยใช้ความจำบำบัดเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจความจำที่ดีขึ้นดดยทำร่วมกับการส่งเสริมการดูเเลสุขภาพให้ผู้ป่วยทานยาได้ตรงตามเวลาและครบถามที่แพทย์สั่ง6. ฉ/I : OT ใช้ความรู้ในด้านสารอาหารนี้มาช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการได้เพราะอาหารมีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจถ้าผู้รับบริการได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้มีร่างกายแข็งแรงและจิตใตที่แจ่มใส7. ช/G : การใช้เทคนิคนี้จะทำให้ ผู้บำบัด สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและได้รับการไว้วางใจจากผู้รับบริการ ส่งเสริมให้สามารถพูดคุย แนะนำ ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการในการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ในการดูแลของผู้รับบริการ เพื่อลดความเครียดในการรับภาระหน้าที่ต่างๆของผู้รับบริการ8. ซ/A : การทำ Group therapy สามารถฝึกได้ทั้ง Task ที่จะทำไปสู้อาชีพ และ social interaction ให้กับผู้รับบริการไปพร้อมๆกันได้9. ฌ/D : เทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้รับบริการมี skill ที่จะรับมือกับสถานการณ์ คำพูด คำติชม ที่จะได้รับจากการนำเสนอ เพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน