ความเห็น 3155061

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ธวัลรัตน์ เรืองวีระชัยกุล 6223010ก : F เพราะ WRAP จะช่วยในการวางแพลนปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสมในการทำงานและ self aware ถึง warning sign จากการทำงานหนักข : H เพราะเด็ก ADHD จะมีลักษณะ hyperactivity สามารถลดพลังงานในเด็ก(calm) และกระตุ้น attention ผ่าน sensory groupค : E เพราะเป็นการปรับความคิดและพฤติกรรมจากการติดสารเสพติดจนสามารถเลิกยาได้ โดยเป็นไปตาม stage และฝึกทักษะในการทำงานตามลำดับต่อไปง : D ใช้ assertive skill เพื่อเพิ่ม self-esteem และ personal confidence ในการ communicate กับหัวหน้างานและทำให้เกิด positive interpersonal interactionจ : C เพราะ RT จะช่วยกระตุ้นความจำและ cognition สามารถนำมาใช้กระตุ้นความจำกินยาตอนเช้า อาจใช้อุปกรณ์ช่วยเช่น ตลับยารายวันฉ : I วางแผนมื้ออาหารและเตรียมสารอาหารที่ดีให้กับเด็กออทิสติกเพื่อลดอาการท้องผูกที่ส่งผลต่ออารมณ์ของเด็กช : G จำเป็นต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการเพื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในการดูแลพ่อและแม่ของผู้รับบริการซ : A เพราะการทำ group therapy เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานผ่าน task-orienred group รวมถึง social skill ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในกลุ่มฌ : B ใช้ social skill training เพื่อเพิ่มทักษะในการเข้าสังคม มองตาสบตาผู้ฟัง ความกล้าแสดงออกและการมีปฏิสัมพันธ์ขณะนำเสนองานหน้าชั้นเรียน