ความเห็น 3155060

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

น.ส.อริสรา เกียรติเจริญพร PTOT 6223015

ก F เพราะเป็นการพัฒนาสุขภาวะร่างกายให้ดีขึ้น และป้องกันความเจ็บป่วยจากการบ้างานแล้วไม่ออกกำลังกาย ข H เพราะ เด็กที่สมาธิสั้นควรให้sensory interventionเพื่อให้ตอบสนองต่อsensoryที่เข้ามาได้อย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองขณะทำกิจกรรมได้ค E เพราะเป็นmodelของการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่นติดสารเสพติด จนพัฒนาให้เลิกพฤติกรรมนั้นและคงพฤติกรรมที่ดีต่อไปง B เพราะสามารถช่วยด้านโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานจ C เพราะเป็นการช่วยพัฒนาด้านความจำ ช่วยให้จำในการทานยาได้ฉ I เพราะเพื่อให้ความรู้และปรับการทานอาหารให้ถูกต้อง ลดอาการท้องผูก และอารมณ์ดีขึ้นช G เพราะให้สามารถดูแลและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้เหมาะสม โดยการช่วยเหลือ ร่วมมือกันของวัยรุ่นและผู้บำบัดซA เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันคนในกลุ่มฌ D เพราะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเสนองาน จากการเพิ่มทักษะในการพูดคุยตอบสนองกับผู้อื่นอย่างถูกวิธี