ความเห็น 3155053

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

-Aกับซ เพราะสามารถให้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานได้ และจะได้ให้เขารับรู้ว่าเขามีความสนใจงานในแนวไหน ยังเป็นแนวที่เขาเคยทำมาอยู่หรือไม่-Bกับง เพราะเป็นการปรับmood ให้สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ให้มีSocial skills -Cกับจ. เพราะ Reminiscence Therapy เป็นการบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมหลงลืม สามารถฟื้นฟูความทรงจำกลับมาได้ ผ่านการพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีต ใช้อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยคุ้นเคย หรือเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต-Dกับฌ เพราะ Assertive Skill สามารถช่วยในการปรับself esteemและconfidence ให้สามารถมีความมั่นใจลดความกังวลในการนำเสนองานได้-Eกับค. เพราะ Stage of Change Model เป็นmodel ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีละstage ใช้เวลา เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี-Fกับก. เพราะ WRAP เน้นในเรื่องการมี wellness ช่วยลิสต์สิ่งที่ควรทำ ป้องกันในสิ่งที่จะทำให้ไม่เกิดwellness เพื่อส่งเสริมให้เขามีกิจวัตรที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดี ไม่เหนื่อยล้าจนอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ไม่ดีตามมา-Gกับช เนื่องจากด้วยช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นแล้วต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วย อาจทำให้เกิดความยากลำบากในการดูแล เพราะด้วยช่วงวัยนี้ หากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือความคิดที่ดีอยากดูแลกับพ่อแม่ อาจทำให้เกิดการละเลยและไม่ดูแลท่าน-Hกับข. เพราะเนื่องจากควรให้กิจกรรมที่มีการกระตุ้นsenseให้รู้สึกมีความสนใจอยากจะทำ เพื่อฝึกให้มีสมาธินิ่ง อยากจดจ่อกับสิ่งที่ทำ-Iกับฉ เพราะ ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ท้องเสีย และอาหารยังสามารถส่งผลต่ออารมณ์ได้อีกด้วย

นางสาวพรพิมล อ่อนคำ 6223027