ความเห็น 3155051

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

นายอยุทธ์เจตน์ ล้อเรืองสิน PTOT 6223003 A. Group Therapy: ซ เพราะต้องการจะกลับไปทำงานหารายได้อาจใช้เป็นThematic groupมุ่งเน้นSkill developmentสำหรับกลับไปทำงานB. Social Skills Training: ฌ เพราะต้องการให้ตัวนักศึกษาได้ผ่อนคลายความเครียดจากแรงกดดันที่ต้องไปรายงานหน้าชั้นเรียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้และเข้าใจถึงemotionของผู้ฟังC. Reminiscence Technique: จ เพราะต้องการฟื้นฟูความจำและป้องกันอาการสมองเสื่อมนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาวะอารมณที่ดีอีกด้วยD. Assertive Skill: ง เพราะต้องการเสริมความมั่นใจในความสามารถของตนเองเพื่อให้กลับมามีแรงจูงใจในการทำงานและช่วยให้สามารถโต้ตอบกับหัวหน้างานได้อย่างเหมาะสมE. Stage of Change Model: ค เพื่อให้ผู้รับริการเริ่มตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีและช่วยให้ผู้รับบริการเริ่มตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้F. WRAP: ก เพื่อช่วยให้ผู้รับริการเข้าใจสาเหตุและวางแผนในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีซึ่งจะรับมือกับปัญหาผ่านกิจกรรมที่สนใจเช่น ผู้รับริการไม่ชอบออกกำลังกายจึงอาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการเล่นโยคะแทนG. Therapeutic Alliances: ช เพราะต้องการช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของครอบครัวไปในทางที่ดีทำให้มีกำลังใจที่มากขึ้นในการร่วมกันผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นH. Sensory Group: ข เพราะต้องการส่งเสริมการใช้senseและการแยกแยะsenseต่างๆซึ่งสำคัญมากต่อพัฒนาการในวัยเด็กI. Nutrition: ฉ เพื่อช่วยให้ผู้รับริการมีสุขภาพที่ดีผ่านการมีโภชนาการที่ดี
นายอยุทธ์เจตน์ ล้อเรืองสิน PTOT 6223003 A. Group Therapy: ซ เพราะต้องการจะกลับไปทำงานหารายได้อาจใช้เป็นThematic groupมุ่งเน้นSkill developmentสำหรับกลับไปทำงานB. Social Skills Training: ฌ เพราะต้องการให้ตัวนักศึกษาได้ผ่อนคลายความเครียดจากแรงกดดันที่ต้องไปรายงานหน้าชั้นเรียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้และเข้าใจถึงemotionของผู้ฟังC. Reminiscence Technique: จ เพราะต้องการฟื้นฟูความจำและป้องกันอาการสมองเสื่อมนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาวะอารมณที่ดีอีกด้วยD. Assertive Skill: ง เพราะต้องการเสริมความมั่นใจในความสามารถของตนเองเพื่อให้กลับมามีแรงจูงใจในการทำงานและช่วยให้สามารถโต้ตอบกับหัวหน้างานได้อย่างเหมาะสมE. Stage of Change Model: ค เพื่อให้ผู้รับริการเริ่มตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีและช่วยให้ผู้รับบริการเริ่มตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้F. WRAP: ก เพื่อช่วยให้ผู้รับริการเข้าใจสาเหตุและวางแผนในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีซึ่งจะรับมือกับปัญหาผ่านกิจกรรมที่สนใจเช่น ผู้รับริการไม่ชอบออกกำลังกายจึงอาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการเล่นโยคะแทนG. Therapeutic Alliances: ช เพราะต้องการช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของครอบครัวไปในทางที่ดีทำให้มีกำลังใจที่มากขึ้นในการร่วมกันผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นH. Sensory Group: ข เพราะต้องการส่งเสริมการใช้senseและการแยกแยะsenseต่างๆซึ่งสำคัญมากต่อพัฒนาการในวัยเด็กI. Nutrition: ฉ เพื่อช่วยให้ผู้รับริการมีสุขภาพที่ดีผ่านการมีโภชนาการที่ดี