ความเห็น 3155043

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ก-F เพราะ WRAP มีส่วนช่วยในเรื่องการออกแบบชีวิตรวมไปถึงความต้องการของบุคคลในการทำกิจกรรมว่าอยากทำอะไรข-H เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย(เสียง สี สัมผัส)ช่วยในการดึงสมาธิและกระตุ้นความสนใจของเด็กได้ดีค-E เพราะเป็น cycle ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้ดีขึ้น (ในตัวอย่างก็พูดถึงคนติดบุหรี่) คิดว่าของคนติดสารเสพติดเป็นกรณีเดียวกันง-B การมีทักษะการเข้าสังคมที่ดี(ทักษะการเข้าหาและแสดงออกถึงความต้องการ)จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้จ-C RT เป็นการบำบัดระลึกความหลัง ช่วยเพิ่มในส่วนของ long term memory ของผู้ป่วยได้ฉ-I เพราะเรื่องของ nutrition มีผลกระทบต่อทั้งอารมณ์และการแสดงพฤติกรรมในการทำกิจกรรมของบุคคลช-G ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว เป็นพื้นฐานหลักในเรื่องของสุขภาพจิตใจหากทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในตัวบุคคล ให้กำลังใจซึ่งกันก็จะสามารถช่วยในการข้ามผ่านปัญหาไปได้ซ-A เพราะการทำกิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยเหลือได้ทั้งเรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นพร้อมกับทักษะการทำงานไปในตัวฌ-D เพราะเป็นการบำบัดในเรื่องของการกล้าแสดงออกและการเรียนรู้วิธีการพูดต่อหน้าคนในสังคม