ความเห็น 3154378

ชีวิตที่พอเพียง 3831. …เศรษฐกิจพิเศษ สู่โจทย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ จากข่าวที่ อว. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ทัชช่า -TASSHA (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts) ตามข่าว —>https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/93297-isra-58.html

คำถาม คือ 1) การจัดตั้งในรูปแบบนี้มีทิศทางจะเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐหรือกึ่งเอกชนในรูปแบบมูลนิธิสถาบัน มีแนวโน้มอย่างไรครับ 2) ความแตกต่างของมหาวิทยาลัยกับวิทยสถานแบบนี้ จะมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร เพราะในปัจจุบันจำนวนนักศึกษาและงบประมาณของมหาวิทยาลัยก็ลดน้อยลง พลังในการขับเคลื่อนด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ก็ย่อมลดพลังลงไปหรือไม่ครับ 3) ถ้าเทียบกับทางวิทยาศาสตร์ วิทยาสถานคงจะออกมาในรูปแบบคล้ายกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือจะแนวของสถาบันพระปกเกล้า หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ