ความเห็น 3145

บุคคลประทับใจจากเวที

beerthai
IP: xxx.28.213.154
เขียนเมื่อ 

ขอตอบคำถามนะคะ

๑. P C D A คืออะไร

P นั้นมาจาก Plan

การวางแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

แผนงานที่ดีที่จะนำมาดำเนินการได้นั้นจะต้องผ่านการ ทดลองทำจริง ตรวจสอบติดตามดูความเป็นไปได้ และนำไปปฏิบัติจริง

แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าแผนของงานที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วจากที่หนึ่งอาจจะนำมาเป็นแผนของงานอีกอันหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ขึ้นกับบริบท(ความเป็นมา)ของแต่ละพื้นที่ หรือบริบทของแต่ละบุคคล

Do ทำ ต้องทำเพื่อให้แผนที่วางไว้ไม่นิ่ง (planning)

หากมีแต่แผนไม่ลงมือปฏิบัติการก็คงจะไม่รู้ว่าแผนที่วางไว้นั้นดีหรือไม่ สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าจากนั้นก็ทำดี ไม่ดี ไม่เป็นไรเพราะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้

Check ตรวจตราดูว่าสิ่งที่ทำมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดทั้งการตรวจสอบโดยความคิดตนเอง และ ความคิดของผู้อื่น กระบวนการนี้จะทำให้การปฏิบัติทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะหากเรามีแผนและได้ลองทำแล้วแต่มิได้มีการทบทวนว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่เป็นอย่างไรอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้

Action นำไปปฏิบัติการอย่างจริงจัง

การนำไปปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์การทำงานอยู่ตลอดเวลา แผน 1 ใช้ไม่ได้ ก็ใช้แผน 2 ถ้าแผนที่มีใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมีแผน

ต้องทำความเข้าใจว่า การทำงานก็คือการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานกับคนที่มีความคิด ประสบการณ์ที่หลากหลาย อาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อนำแผนนี้มาใช้แล้วจะต้องประสบความสำเร็จอย่างดีเลิศ

สุดท้ายเมื่อดำเนินการไปจนสุดสายป่านแล้วก็จะต้องหันกลับมามองใหม่ แล้วก็เข้าการทำ PCDAใหม่ การทำงานควรเป็นแบบ Continuous Improvement มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. คำว่า WIN-WIN คืออะไร ตรงกับความหมายว่า วิน ๆ มึนๆ งง หรือไม่ อธิบายพอได้ใจความ

สำหรับคำว่า WIN - WIN ตรงกับอาการว่า ทำแล้วมีความสุขหรือไม่ ทั้งสองฝ่ายที่มีกันและกันอยู่ยังรู้สึกว่ามีความสุข รู้สึกว่าดี แม้ว่าความสุขจะอยู่ในอาการ วินๆ มึนๆ งงๆ ก็ได้ เพราะขณะหนึ่งที่เรากำลังทำงานอะไรอยู่อาจจะมีอาการเช่นนี้ก็ได้

๓. คำว่า SWOT คืออะไร จงตอบโดยอ้างอิงหลักวิชาการและการนำไปใช้กับการประกอบอาชีพทำสวน

การหาจุดแข็งของตนเอง,การหาจุดอ่อนของตนเอง,การหาโอกาสและข้อจำกัดของตนเอง

การประยุกต์ใช้กับอาชีพทำสวน ทำสวนมะม่วง

จุดแข็ง คือ องค์ความรู้ส่วนบุคคล ความสามารถและความรู้ในการทำสวนมากน้อยเพียงไร (อะไรที่ทำให้เราทำได้)

จุดอ่อน คือ จุดที่ต้องต้องกำจัด (ก็พอทำได้ดีแต่อยากจะให้ดีกว่านี้)

โอกาส คือ ความพิเศษที่ภายนอกเข้ามามีผลกระทบทางบวกอาจจะเป็นในเรื่องของตลาดที่จะนำไปขาย ที่ตั้งของสวน

ข้อจำกัด คือ ผลกระทบทางลบ หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเรา ตรงไหนที่ทำให้การทำสวนไม่ประสบความสำเร็จ 

อาจจะตอบช้าไปหน่อยเพราะต้องใช้ระยะเวลาคิดพอสมควร

ยินดีที่จะตอบคำถาม

beerthaiค่ะ