ความเห็น 3109171

(บันทึก).. ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง.. (เขมะนันทา).. กับ.. แกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

เขียนเมื่อ 

บนเส้นทางเดียวกัน.. แห่งแกลลอลี่ชีวิตวันนี้.. ความสุขที่ปันกันได้ในเส้นทางภาวนาคือความปราถนาดีต่อกัน.. ในสถานะผู้มีชีวิต.. ร่วมโลกทุกรูปทุกนาม.. ไม่เบียดเบียนหากแบ่งปันฝึกฝนปฏิบัติกันบนหนทางแห่งการภาวนา.. กับจินตะ..