ความเห็น 31046

ปรึกษางาน KM

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 

การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง อาจารย์ควรเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้การปฏิบัตินั้นสร้างประสบการณ์ดีๆ และน่าประทับใจ จะทำให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของการปฏิบัติ ได้พัฒนาตนเอง เกิดความรักในวิชาชีพ

กรณีที่คุณสุพัฒน์เล่ามาน่าสนใจมากที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากคนใกล้ตัว นอกจากจะได้เรียนรู้แล้ว ยังจะช่วยให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอนในแบบดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ คงต้องมองทั้งหลักสูตร ไม่ใช่เพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเพียงบาง session เท่านั้น