ความเห็น 3080556

โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 5: ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560)

จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
IP: xxx.158.177.136
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้บันทึกไว้ใน share.psu.ac.th ซึ่งเป็น plateform สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ม.อ. ตาม links ด้านล่าง


บันทึกสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ขอสรุปสั้น ๆ ว่า "หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และความคิด"