ความเห็น 3080523

โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 5: ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560)

พรสถิตย์ สุขชู
IP: xxx.68.5.10
เขียนเมื่อ 

วันที่ 9 สิงหาคม 60

            ในช่วงแรกเป็นการศึกษาดูงานที่มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเล็งเห็นปัญหาของหน่วยงานราชการที่มักจะมีความล่าช้าในการดำเนินงานที่เกิดมาจากการทำงานที่มีขั้นตอน จึงไม่เหมาะกับการดำเนินงานบางอย่างที่ต้องการการปฏิบัติอย่างทันท่วงที  ดังนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ถือกำเนิดขึ้น  นอกจากนี้ยังได้ทราบและเรียนรู้หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินงาน แก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน  ยึดหลักการพัฒนาอย่างประหยัด เรียบง่าย และยั่งยืน

            ในช่วงที่สองเป็นศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้เศรษฐกิจระดับโลกและระดับประเทศที่มีผลกระทบกับด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยมีหัวข้อบรรยายคือ โลกที่ไม่เหมือนเดิม ไทยท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลาย ปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และบทบาทของมหาวิทยาลัยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของไทยประสบกับปัญหาคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้เรียน อาจารย์ หลักสูตร มหาวิทยาลัย และระบบการศึกษา  ทั้งนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยในโลกที่ไม่เหมือนเดิมนี้จะต้องเน้นไปในทางด้านการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคม นอกจากนี้ยังต้องเสริมสร้าง skill หลักที่จำเป็นสำหรับยุค 21st century หรือ 4 C’s ได้แก่ communication, collaborator, critical thinking และ creativity ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีจริยธรรมเป็นตัวกำกับเสมอ

 

วันที่ 10 สิงหาคม 60

            ในช่วงแรกเป็นการเข้าเยี่ยมชมอาคาร KX (Knowledge Exchange) ซึ่งเป็นอาคารที่เปิดเป็นพื้นที่ในการทำงานแลกเปลี่ยนความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ startups และ SMEs โดยในแต่ละชั้นจะถูกกำหนดพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน   KX มีลักษณะเป็น one-stop-service คือมีส่วนที่ช่วย boost startups ให้เติบโตขึ้นไปจนไปอยู่ในระดับที่อยู่ได้ด้วยตนเอง  ภายใน KX มีทีมงานที่ช่วยพัฒนา hard+soft skills มีการจัด site visit โดยมีการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมกับงานไปทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำ

            ในช่วงที่สองเป็นการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้ฟังการบรรยายจาก ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ซึ่งได้บรรยายการบริหารของ มจธ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกำกับมหาวิทยาลัยแรก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้งบประมาณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนระบบการใช้เงินของแต่ละคณะให้หมดในแต่ละรอบงบประมาณให้เป็นระบบเงินสะสมของคณะ แต่ยังอยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  การจัดซื้อจัดจ้างต้องต่อเนื่อง และไม่ขึ้นกับปีงบประมาณ การบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางที่ให้องค์กรรู้จักตนเอง และอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน การทำให้มหาวิทยาลัยเป็นห้องเรียนรู้ มีการให้นักศึกษาได้ทำงานในสภาวะจริง ผู้บริหารต้องบริหารด้วยหลักการที่ถูกต้องและตระหนักถึงการเป็น leadership

 

วันที่ 11 สิงหาคม 60

            ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Unilever Network ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ทางด้านการตลาดและเป็นอันดับ 1 ในด้านสินค้าอุปโภคและบริโภค  Unilever มีการเน้นเรื่อง startup business โดยมีการ research กลุ่มผู้บริโภค มีการใช้ creativity + technology มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างจุดแข็ง  นอกจากนี้ยังมีการให้ความสำคัญของการสร้างเครือข่าย โดยมีการใช้ online platform ภายใต้ชื่อ project omni connect