ความเห็น 3078711

การรายงาน ทส.2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ก่อนประกาศใช้

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณ ชัชฎาพร

แบบรายงาน ทส.2 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งครับ 

1.ถ้ารายงานโดยการส่งให้ อปท. ไม่ต้องรายงานด้วยระบบ electronic

2. ถ้ารายงานในระบบ electronic ไม่ต้องรายงานส่ง อปท. ที่เป็นฟอร์มกระดาษ ครับ

เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอนและทรัพยากร แนะนำให้รายงานในระบบครับ