ความเห็น 307867

การจัดการคุณภาพ : รุ่น 10 : K1 : ปากช่อง

นายมนัส ทองเหลือง รหัสนักศึกษา4950504756
IP: xxx.25.166.211
เขียนเมื่อ 
ความหมายของมาตรฐาน   ISO 14001:2004 
     ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization ชื่อภาษาไทยว่าองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐานก่อตั้งครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์มีการนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับ ISO 14001:2004 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีหลายอนุกรม แต่อนุกรมหนึ่งที่นำมาใช้ในประเทศไทยในขณะนี้คือ ISO 14001:2004ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 แล้วรวมทั้งสิ้น122 หน่วยงานนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีหน่วยงานที่ได้ใบรับรองมากที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 ประโยชน์จากการได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 
     1. ช่วยลดต้นทุนระยะยาว เนื่องจากของเสียในระบบลดลงและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการจัดการทรัพยากรและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมีการป้องกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  
     3. สร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า 
     4. สร้างความน่าเชื่อถือต่อสถาบันและการประกันภัยเนื่องจากมีระบบการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง และอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานควบคุมของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ 
     6. ป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตามแก้ไขปัญหา