ความเห็น 3077583

การเลือกตั้งกรรมการกลางของกลุ่มเกษตรกรพัทลุง

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ จำรัส กลุ่มเกษตรกร ถูกจัดตั้งโดย กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางวิชาการ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกร โอนมาขึ้นต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดได้หลายกลุ่ม มีความเข้มแข็งมากขึ้น