ความเห็น 3075237

บทเรียนการดำเนินชีวิตจากปฐมวัยจนเป็นพ่อแม่ของลูกชายวัย 8 เดือน

เขียนเมื่อ 

ถ้าชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชรต่อไปให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวของท่านครับ เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้ในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีภูมิคุ้มกัน ทำให้คนวัยปฐมวัยเติมโตขึ้นมาอย่างสมบุรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง เป็นพลเมื่องที่ดีมีคุณค่าของประเทศในอนาคตข้างหน้า กำลังสำคัญในอนาคตของชาติอยู่ที่พ่อแม่รุ่นใหม่ พ่อแม่มีอิทธิพลกับอนาคตของลูกวัยปฐมวัยมากที่สุด ดังนั้นถ้าสร้างคนดีคนเก่งในอนาคต ต้องเริ่มจากการให้ความรู้และความตระหนักของพ่อแม่รุ่นใหม่ในการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ให้ความรักและความอบอุ่นกับลูกวัยปฐมวัยให้มากที่สุด ทำอย่างไรให้การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีคู่ขนานกับการทำมาหากินของพ่อแม่ได้ เป็นเรื่องสำคัญที่สังคมไทยต้องช่วยกันตระหนักและให้ความสำคัญ