ความเห็น 3074893

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

ภราดร
IP: xxx.68.5.10
เขียนเมื่อ 

การอธิบายของ อ.ศิริศักดิ์ ชัดเจนดีครับ ในเรื่อง ของ ปริยัติ ปฏิบัติ แต่ในส่วนของปฏิเวธ เป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดมาก ในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ได้ตรัสถึง อริยบุคคล การจะรู้ได้นั้นคือผู้มีระดับเท่ากันและรู้ถึงผู้มีระดับต่ำกว่าเท่านั้น เช่น ระดับของอริยบุคคล อรหันต์ อนาคามี สกิทาคามี โสดาบัน กรณีนี้ พระโสดาบัน จะรู้ว่าใครเป็นโสดาบันแต่ไม่รู้ระดับที่สูงกว่าตน

ปฏิเวธ จึงเป็นการรู้ในระดับต่างๆ ในการปฏิบัติเข้าถึงแล้ว โดยมีได้ในการปฏิบัติวิปัสสนาเท่านั้น ความรู้ที่ได้เป็นการรู้เข้าใจเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามความจริง (อธิบายได้ตาม ปฏิจสมุปบาท) ความรู้เช่นนี้ตัวผู้รู้จะปรับสมดุลย์ตนเองจนเกิดการเข้าสู่ภาวะธรรมได้

สรุป ปฏิเวธ จึงเป็นการอธิบายได้ถึงระดับของการปฏิบัติหรือเป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ โดยการยึดถือสมมติเป็นตัวเกณฑ์ในการทำนาย คือความหมายของคนทั่วไปในระดับโลกีย์ ในระดับโลกุตร์ เป็นการวัดระดับการเข้าถึงธรรม โดยวัดสภาวะจิตกับสติ