ความเห็น 3073460

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วิชญะ สิริชัยเจริญกล
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มี.ค. 60

ภาคเช้า : การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะแห่งชาติ (ด้านการตลาด/การเงิน/วัฒนธรรมองค์กร)

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของ กคช. คือ 1) ในปัจจุบันได้มีบริษัทที่เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่หลายบริษัทได้ลงมาเล่นในตลาดระดับกลางและล่างแข่งกับ กคช. 2) กคช. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถูกมองว่าจะอยู่ตรงไหนระหว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือจะแข่งกับภาคเอกชน ซึ่งเมื่อมีเอกชนเข้ามาแข่งด้วย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถสู้ได้ 3) ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยชานเมืองเพิ่มมากขึ้น กคช. จะมีสินค้าตอบสนองลูกค้าได้หรือไม่ 4) การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าซึ่ง กคช. ไม่มีพื้นที่ในการทำโครงการ ซึ่งสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือ Location

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ อยากให้ กคช. ดูตัวเองแล้วหาให้ได้ว่าต้องการจะทำอะไร อยากให้รัฐบาลช่วยอะไร กคช. ต้องเป็นคนทำเป็นคนขับเคลื่อน แต่ขอให้เลือกจุดขับเคลื่อนให้ดี ต้องทำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งขององค์กร อย่าทำในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเพราะจะทำให้เกิดปัญหา

ภาคบ่าย : Workshop การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะแห่งชาติ

กลุ่ม 2 ได้รับหัวข้อ “การเคหะแห่งชาติยุค 4.0” ซึ่งประเด็นในการนำเสนอจะเป็นเรื่องการเตรียมผู้นำและคนในองค์กรอย่างไรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การมอง Talent Management และการปรับวัฒนธรรมองค์กรจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ กลุ่ม 2 ได้ให้ความสำคัญกับการปรับทัศนคติหรือ Mindset ของคน หากทำได้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน กคช. ไปสู่ยุค 4.0

.....................................................................................

วันที่ 16 มี.ค. 60

ภาคเช้า : การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (1)

ดร.ทายาท ศรีปลั่ง : การสร้าง Brand ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นสร้างมาจากภายในองค์กร “พนักงานทุกคนถือว่าเป็น Brand Ambassador” ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรตนเองรวมถึงเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรกำลังจะก้าวไปให้ชัดเจนก่อน แล้ว Brand ก็จะเกิดตามมา

ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค : ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กร 4.0 ต้องรับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและค้นหาศักยภาพที่แตกต่างของคนแล้วดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องบริหารจัดการตัวเองและงานได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายให้เป็นประโยชน์

ภาคบ่าย : Workshop การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (2) การนำเสนอบทเรียนจากหนังสือดี ๆ เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์และการปรับใช้กับการเคหะแห่งชาติ

จากหนังสือ HBR’S 10 Must Reads On Communication กลุ่ม 2 นำเสนอในหัวข้อ “The Necessary Art of Persuasion” ซึ่งกลุ่ม 2 ได้สรุปว่า “การโน้มน้าวใจผู้อื่น” จะมีหลักการทางความคิดที่เหมือนกับ “การใช้อำนาจ” ซึ่งจะอันตรายมากหากนำมาใช้อย่างผิดวิธี แต่ถ้าถูกนำมาใช้ให้ถูกวิธี จะเป็นพลังที่สามารถผลักดันให้เกิดสิ่งดี ๆ อย่างมากมายกับองค์กรได้ และการโน้มน้าวใจสามารถดึงผู้คนให้มารวมตัวกัน ผลักดันแนวคิดให้ก้าวไปข้างหน้า กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ขึ้นในการเคหะแห่งชาติได้

........................................................................................

วันที่ 17 มี.ค. 60

ภาคเช้า : Workshop & Presentation การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 (2)

เป็นการทำรายงานกลุ่มในหัวข้อหลักคือ “ยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ/ การออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของการเคหะแห่งชาติ” โดยที่กลุ่ม 2 ได้นำเสนอโครงการ “NHA Digital 4.0) ซึ่งเป็นโครงการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนางานของการเคหะแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการดำเนินงานและด้านการบริการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ กคช. เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่ NHA 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุคนของการเคหะแห่งชาติสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และให้ลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการ โดยผ่านเทคโนโลยี Digital

ผลลัพธ์ของโครงการในรูปแบบของ 3 V คือ 1) Value Added คือลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงข้อมูลของที่อยู่อาศัยและสินค้าของ กคช. ได้ตามความต้องการได้ตลอดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอนและเวลาในการติดต่อประสานงานและการทำธุรกรรม รวมถึงการบริการหลังการขาย 2) Value Creation เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ กคช. เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และสร้างการยอมรับให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย 3) Value Diversity ในขั้นตอนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการระดมความคิดและการปะทะกันทางปัญญา ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร ทั้งแนวความคิด วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืนตลอดไป

ภาคบ่าย : วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (บทเรียนเพื่อการพัฒนาการเคหะแห่งชาติ)

การบริหารธุรกิจขององค์กรจะต้องมีข้อมูลของลูกค้า และนำมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการอะไร เพื่อจะได้วางกลยุทธ์ว่าจะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ หรือจะนำวิธีที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมาปรับปรุงใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.............................................................................................