ความเห็น 3073450

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ศิริลักษณ์ บุญพันธ์
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

นวัตกรรม คือ

1. เป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ อย่าพลิกโฉม

2. นำสิ่งเดิมมาดัดแปลงหรือปรับปรุง เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและคุณค่า

3. Copy and Development จากที่อื่น เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยใช้เครื่องมือ เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

วิธีการสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร

1. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

2. เข้าใจลูกค้า เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยการเข้าหา การสอบถาม การสังเกต

3. การตีโจทย์ เป้าหมายขององค์กร, กลยุทธ์ขององค์กร, จุดแข็ง, ปัญหาขององค์กร และปัญหาของผู้บริโภค

4. ระดมความคิด หาแนวความคิดใหม่ๆ โดยไม่ปิดกั้นข้อจำกัด เพื่อให้ได้แนวความคิดที่หลายหลาก และการตัดสินใจที่แท้จริงควรสอบถามจากผู้บริโภค

5. ทำการทดสอบแนวความคิด ลูกค้าต้องการจริงหรือไม่, สามารถทำได้จริง และสร้างกำไรให้กับองค์กรได้

การนำไปปรับใช้กับองค์กรและตนเอง ถ้าสามารถตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค จนเกิดความพึงพอใจสูงสุดแล้ว การเคหะฯจะเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

ศิริลักษณ์ บุญพันธ์