ความเห็น 3073449

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ศิริลักษณ์ บุญพันธ์
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต้องดูองค์ประกอบทั้ง จำนวนคนและค่าใช้จ่ายดำเนินการเป็นสัดส่วนของการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายของกำลังแรงงานที่ต้องการคนเก่งเข้ามาทำงาน จะต้องเตรียมความพร้อมของคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้ายแหล่งงาน และเน้นการพัฒนาคน

2. หลักการวางแผนกำลังคน ควรใช้หลัก 5: 4: 3 คือ Productivity การทำงาน เท่ากับ 5 คน ให้แรงจูงใจ (ค่าตอบแทน) เท่ากับ 4 คน และจ้างคนเท่ากับ 3 คน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น ใช้คนเท่าเดิม และปลูกฝังให้คนในองค์กรคิดบวกตลอดเวลา ถ้าทำไม่ได้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

3. ถ้าหากเกิดปัญหาองค์กรไม่คำนึงถึงปัญหานั้น แต่จะพูดถึงความท้าทายและการแก้ไข ไม่พยายามหาว่าสาเหตุเกิดจากใคร แต่ให้คิดว่าสิ่งใดที่ทำให้เกิดปัญหา แล้วป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้ำอีก

4. การพัฒนาคน มีองค์ประกอบ ดังนี้ ความรู้ ,ความคิด, จินตนาการ

การสร้างความรู้ในปัจจุบันมีสามารถหาได้หลายแหล่ง แต่องค์กรส่วนมากยังมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ก่อน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรพัฒนามากกว่าคือความคิด และจินตนาการ แนวคิด โดยคิดแบบเด็ก คือ คิดสร้างสรรค์, ทำแบบวัยรุ่น คือ ทำทันที และพูดแบบผู้ใหญ่ คือ พูดแบบมีหลักการ มีเหตุมีผล

การนำไปปรับใช้กับองค์กรและตนเอง

1.การหาแนวทางแก้ไข ยุคที่ผู้บริหารระดับสูง มีมุมมองและประสบการณ์ว่าต้องการแบบนี้ ในขณะที่ Gen Y มองเห็นในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งไม่ Balance โดยให้มีการจัดเสวนาในการคุยกันในหน่วยงานทุกอาทิตย์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเมื่อเข้าใจมากขึ้น การทำงานจะเริ่มดีขึ้น ค่อยๆ ลดระดับสามารถคุยกันได้มากขึ้น สุดท้ายจึงเกิดผลดีกับองค์กร กล้าเสนอสิ่งใหม่ๆมากขึ้น กล้าเปลี่ยน และทุกคนต้องร่วมมือไปถึงเป้าหมายนั้นร่วมกัน

2. การวางแผนคน กคช. ควรใช้แนวการทำงานให้ได้ผลงานเท่ากับ 5 คน ให้ค่าตอบแทนเท่ากับ 4 คน และกำลังคน เท่ากับ 3 คน

3. การพัฒนาคนของ กคช. ต้องฝึกให้คิดแบบเด็ก คือ คิดสร้างสรรค์, ทำแบบวัยรุ่น คือ ทำทันที และพูดแบบผู้ใหญ่ คือ พูดแบบมีหลักการ มีเหตุมีผล

ศิริลักษณ์ บุญพันธ์