ความเห็น 3073448

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ศิริลักษณ์ บุญพันธ์
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของเคหะ

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานช่วยเหลือสังคม เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จึงเกิดความเสี่ยงสูงหากเทียบกับองค์กรเอกชน ที่เป็นองค์กรหารายได้ ดังนั้นความเสี่ยงที่ทำให้รัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบและต้องหาแนวทางรับมือ มีดังนี้

1. ภาคเอกชนเริ่มเล็งเห็นโอกาสในตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับการเคหะฯ ทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างรัฐวิสากิจและภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนมีอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ มีการบริหารที่เป็นอิสระมากกว่ารัฐวิสาหกิจ จึงเกิดความได้เปรียบมากกว่า และสร้างความท้าทายให้กับการเคหะฯ ดังนั้น การเคหะฯ ต้องคิดนอกกรอบ สร้าง S CURVE ตัวใหม่ สร้างภารกิจใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีคู่แข่งเอกชนเข้ามา มิฉะนั้นจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเคหะฯได้

2. พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีวิถีชีวิตต่างจากเดิม ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ที่การเดินทางจะใช้รถไฟฟ้า ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจที่พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า

3. เกิดตลาดกลุ่มใหม่ CLMV ( กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ) องค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของตลาด ผลิตสินค้าใหม่ๆ

4. เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย บ้านผู้สูงอายุ และบ้านเช่าสำหรับแรงงานข้ามชาติ

5. การเคหะฯ ต้องพัฒนา โดยใช้สิ่งที่มีศักยภาพสามารถทำเองได้หรือบางส่วน ให้รัฐบาลช่วยเหลือ และสร้างเครือข่าย เช่น กรมธนารักษ์กับกคช., การร่วมลงทุน PPP

6. การพัฒนาคน โดยเน้นการทำงานมีความสุข มีจริยธรรม ความยั่งยืน นำเทคโนโลยีมาใช้ และต้องเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา

การนำไปปรับใช้กับองค์กรและตนเอง

1. ในการบริหารงานในองค์กร หากจะให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จากเดิมมีนโยบายจะสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางอย่างเดียว ก็กลับมาพิจารณา สร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ บ้านเช่าตามแนวรถไฟฟ้า บ้านเช่าแรงงานต่างด้าว ฯลฯ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ กคช. เพื่อตอบสนองลูกค้าตามการเปลี่ยนแปลง และสร้างรายได้จาก Community โดยกันพื้นที่บางส่วนของโครงการทำเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้กับกคช.และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืน ก่อให้เกิดรายได้และสามารถเลี้ยงตนเองได้ในระยะยาว

2. การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริการลูกค้า แบบ One Stop Service เช่น ลูกค้าสามารถเช็คข้อมูล ค่าผ่อนงวดบ้าน และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ศิริลักษณ์ บุญพันธ์