ความเห็น 3073434

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

กฤษฏิ์ วิเชียรพันธุ์
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของ กคช. มีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำให้ทราบถึงอนาคตของ กคช. ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและทราบถึงกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ได้เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับลูกค้าของ กคช. ทำให้ กคช. ได้รับผลกระทบในอนาคต หาก กคช. ไม่มีพันธกิจใหม่ ไม่คิดใหม่ เพื่อให้มีวิสัยทัศและพันธกิจใหม่ บทบาทของ กคช. ก็จะถูกทดแทนโดยเอกชน

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรียนรู้การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์แนวโน้มของโลกปัจจุบัน การสร้างแบรนด์ โดยต้องเริ่มภายในองค์กรก่อน มีการวางแผนอัตรากำลังการสรรหาคน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้คุณค่าคนกับคุณค่าทางธุรกิจ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิตอล องค์กรต้องสร้างการจูงใจให้บุคลากรมีจิตนาการ สร้างความคิดและให้ความรู้เพื่อเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรียนรู้การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ทราบวิธีบริหารจัดการองค์กรที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบให้เห็นวิธีบริหารธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน-เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแผนนวัตกรรม โดยการเข้าใจลูกค้า ตีโจทย์ ระดมความคิด สร้างต้นแบบและมีการทดสอบ