ความเห็น 3073431

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

กนกพร แสงแก้ว
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (บทเรียนเพื่อการพัฒนาการเคหะแห่งชาติ)

สิ่งที่ได้เรียนรู้... โดนใจ....นำไปปรับใช้ :-

การบริหารธุรกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่

โลกปัจจุบันย้ายจากด้าน West….. East, Big…Small, Business…Consumer, Mass…Niche, Volume…Value

ดังนั้น การเคหะฯ ต้องมีข้อมูลของลูกค้า และนำมาวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและแยกประเภทตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย.....

สิ่งที่ต้องถาม กคช. เพื่อการปรับปรุงงาน

* เหตุผลที่ทำไม กคช. ต้องอยู่ในธุรกิจ

* ค่านิยม และประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร

* แรงบันดาลใจจากผู้นำ ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่ในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องบอกว่าจะทำอะไร

* ลูกค้าต้องการการอะไร???

* ทำทุกอย่างในองค์กรต้องประสานเชื่อมต่อกัน