ความเห็น 3073422

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

กนกพร แสงแก้ว
IP: xxx.158.167.4
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้... โดนใจ....นำไปปรับใช้ :-

การเคลื่อนของทุนมนุษย์ จะเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและแม่นยำ ซึ่งแนวโน้มของโลกเปลี่ยนแปลงไป

หลักในการวางแผนกำลังคน (5 : 4: 3) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กว่าจำนวนคนทำงาน โดยคนในองค์กรจะถูกปลูกฝังให้คิดบวกตลอดเวลา

แนวทางที่ประทับใจ

* คิด.....เด็ก....ความคิดสนุก ๆ สร้างสรร

*ทำ....วัยรุ่น....รวดเร็ว คล่องแคล้ว ว่องไว

* พูด...ผู้ใหญ่...มีหลักการ มีเหตุผล

โดยจะได้นำหลักการและแนวทาง ไปปรับใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญคือ งานบริหารทรัพย์มนุษย์ มิใช่งานของ HR ฝ่ายเดียวแต่เป็นงานของคนทั้งองค์กร และในการทำงานจะต้องเข้าตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างความสมดุล สุขภาพกาย...ครอบครัว...ชีวิต...งาน...สังคม