ความเห็น 3073402

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ธันยา คำโท
IP: xxx.19.219.155
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

จากที่เรียนการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานกับการเคหะฯ ได้

  • การสร้าง Brand ต้องสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับ
  • การสื่อสารที่ดี ต้องทำให้เกิดการยอมรับทั้งผู้พูดและผู้รับ โดยผู้สื่อสารที่ดี ต้องสามารถโน้มน้าวใจ

Brand ของการเคหะฯ และเรื่องที่พนักงานทุกคนเป็น Brand Ambassador ซึ่งการกระทำของพนักงานที่แสดงต่อลูกค้าจะส่งผลต่อ Brand ของการเคหะฯ ดังนั้นต้องเน้นเรื่องสร้างและปฏิบัติตนให้เป็นตามค่านิยมขององค์กร เนื่องจากเป็นพฤติกรรมในการสร้าง Brand

และมีพลังอำนาจในการพูดให้ผู้ฟังยอมรับในสิ่งที่ต้องการสื่อสารหรือนำเสนอได้ ซึ่งจะต้องศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

วันที่ 17 มีนาคม 2560

จากการเรียนการบริหารธุรกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่ สามารถมาปรับใช้ในการทำงานของการเคหะฯ ได้

  • Business สู่ Customer นำความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมองจากปัญหาของลูกค้า และทำสินค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • Mass สู่ Niche ผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เหมาะกับแต่ละคน ไม่ใช่ทุกคนได้เหมือนกันหมด

ดังนั้น การเคหะฯ ต้องมีข้อมูลของลูกค้า และนำมาวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและแยกประเภทตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย