ความเห็น 3073398

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วัลลี จันทนฆมาน
IP: xxx.19.219.168
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 การบริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ให้องค์กรมีการสร้างนวัตกรรม

1. ค้องเริ่มจากการแก้ปัญหา ด้วยการวิเคราะห์จากการแก้ไข หาสาเหตุ ไปสู่การสร้างวิธีใหม่ๆ

2. ต้องมีการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ด้วยการปลูกฝังคนในองค์กรมีความคิดว่าจะทำให่ดีอย่างไร ส่งเสริมให้คิดทำเพื่อสิ่งดีกว่าอยู่เสมอ จนเกิดวิธีใหม่ๆๆ เครื่องมือใหม่ๆ

3. ต้องสร้างให้มีความรู้ที่สำคัญจากระบบการจัดการความรู้ จนเห็นช่องทางการนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้การทำงานดีขึ้น โดยกาคมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่ต่อยอดการพัฒนาใหม่ๆ