ความเห็น 3073397

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วัลลี จันทนฆมาน
IP: xxx.19.219.168
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการประยุกต์ใช้

1.ควรพัฒนาบุคลากร โดยให้มีการเรียนรู้ ลงมือทำจริง

2.ควรเพิ่มสมรรถนะคนให้สนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร

3. ควรวิเคราะห์ระบบงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4.ควรมีการกระจายอำนาจให้สามารถปฎิบัติได้คล่องตัว

5. ควรมีกาเพิ่มเติมความรู้ให้พนักงานและสามารถนำไปใช้จริง

6. ควรมีการสอนงานแบบระบบพี่เลี้ยง

7. ควรเปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

8.ควรสร้างความผูกพันพนักงาน มีขวัญกำลังใจ