ความเห็น 3073396

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วัลลี จันทนฆมาน
IP: xxx.19.219.168
เขียนเมื่อ 

15 มีนาคม 2560 วิเคราะห์ประเด็นท้าทายการเคหะ และการประยุกต์ใช้ในการเคหะ

1. บทบาทการเคหะ ควรเป็นนักพัฒนา ผู้จัดหาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นผู้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ ตาม พรบ.ที่จัดตั้ง ที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับประชาชนที่สามารุรับภาระได้

2. การพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องมุางเน้นดารมีส่วนร่วมตามแนวคิดประชารัฐ โดยภาครัฐต้องสนับสนุนและกำหนดนโยบายให้ผู้มีรายได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย

3.การเคหะยังมีความจำเป็นต้องมีภารกิจการกำหนดนโยบาย และจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย

4.ในอนาคตการเคหะ ควรเน้นการพัฒนาฟื้นฟูเมืองที่เสื่อมโทรม

5.การเคหะต้องปรับกระบวนการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร