ความเห็น 3073325

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ณฐมน โชติธรรมโม
IP: xxx.158.167.136
เขียนเมื่อ 

17 มีนาคม 2560

การบริหารธุรกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่

โลกในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต ทำให้องค์กรต้องมีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านนวัตกรรมต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงได้