ความเห็น 3073292

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม
IP: xxx.19.219.168
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (บทเรียนเพื่อการพัฒนาการเคหะแห่งชาติ

การบริหารธุรกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่

โลกปัจจุบันย้ายจากด้าน West สู่ East, Big สู่ Small, Business สู่Consumer , Mass สู่ Niche และ Volume สู่ Value

สิ่งที่พบคือ

1. โลกย้ายจากตะวันตกมาตะวันออกมาขึ้น

2. ปัจจุบันย้ายมาเป็น Tech Start Up คือองค์กรเล็กมากแต่เติบโตสูง

หัวใจขององค์กร Inner Drive สู่ NHA Innovation Spirity

1. Reason for Being ต้องรู้ว่าทำไมการเคหะฯ ต้องอยู่ ต้องทำให้เห็นก่อน

2. Values & Heritage ค่านิยมเป็นอย่างไร มีค่านิยมหลักที่ต้องยึดมั่น ถือมั่นตลอดไป

3. Inspiration Leader ผู้บริหารมีกำลังใจหรือไม่

4. Customer Centric ลูกค้าทำอะไรไม่ใช่เราอยากทำอะไร หมายถึงลูกค้าทำอะไรเพื่อเราได้บ้าง เราเป็นแค่ Facilitator เราไม่ใช่คนที่ทำ Compliment เราต้องหาว่าพวกเขาต้องการทำอะไรให้ดีขึ้น

5. Innovation Ecology คืออะไรที่ไม่ใช่สินค้า บริการกระบวนการ แต่คือทุกอย่าง ทำให้ทุกอย่างในองค์กรเชื่อมต่อกัน

สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร

1.กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

2) ต้องเข้าใจลูกค้า อะไรคือ Pain Gain

3) ตีโจทย์ สิ่งที่ทำให้เป็นไปตามที่ต้องการ

4) ระดมความคิด

5) สร้างต้นแบบ

6) ทดสอบ Testing

การนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร

การจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ยาวนานหลายยุคหลายสมัยนั้น องค์กรต้องมีผู้สืบทอดที่ดีมีวิสัยทัศน์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เมื่อทีมบริหารชุดใหม่เข้ามา มักมีการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน เพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

การทำธุรกิจต้องมีกำไรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความสมดุลของธุรกิจ เมื่อคิดเปรียบเทียบต้นทุน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วต้องมีกำไร แต่ถ้าคำนวณแล้ว ไม่เห็นกำไรที่ชัดเจนก็ไม่ควรทำ

การปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นำระบบไอทีที่ทันสมัยมาเสริมเพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือขั้นตอนส่งเสริมทางด้านการขาย ไปจนถึงขั้นตอนการรับ/จ่ายเงิน ลดขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติการ ซึ่งเป้าหมายคือการทำให้องค์กรขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 20-30% โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคน

มีความโปร่งใส โดยการเสนอข่าวเกี่ยวกับบริษัททั้งในแง่ดีและไม่ดีโดยไม่ปิดบัง ทำให้เมื่อมีการตรวจสอบบัญชี จึงไม่มีความเห็น ในทางที่ไม่ดีเลย ตรงนี้ทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจต่อไป

นักบริหารต้องลงมือทำเอง โดยต้องลงลึกเข้าไปดูในรายละเอียด แม้กระทั่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนรายงานประจำปี ดีลเพิ่มทุนกับธนาคาร รวมถึงการหาพันธมิตร

รับฟังความเห็นและไอเดียของลูกน้อง เป็นหน้าที่ของทีมที่จะต้องนำเสนอผลงาน และพิสูจน์ให้เข้าใจว่า มีโอกาสทำกำไรได้ ผู้บริหารต้องไม่ยึดติดในความคิดของตนเอง บ่อยครั้งที่ต้องทำตัวเป็นคนโง่ไว้ก่อน จะได้รู้จักรับฟังความคิดของผู้อื่น

ปั้นดาวรุ่งเพื่อมารับผิดชอบ สร้างคนให้มีความพร้อม เพราะในการขยายธุรกิจ เงินและสินทรัพย์ไม่ใช้ข้อจำกัด หากแต่อยู่ที่พร้อมของคนมากกว่า

หากต้องการทำให้ได้ตามเป้า ต้องรุกไปยังนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้การรุกไปยังนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอด เสริมมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จะเป็นส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุยุทธศาสตร์เป้าหมาย

อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม