ความเห็น 3073288

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม
IP: xxx.19.219.168
เขียนเมื่อ 

16 มีนาคม 2560

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นลักษณะ Human Valueการที่ยุทธศาสตร์เคลื่อนไป สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือกลยุทธ์ มีการวางแผนและมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ

แนวโน้มของโลก

  • การสร้าง Brand องค์กร
  • Mindfulness
  • การวางแผนอัตรากำลังคน
  • ค่าตอบแทน

ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1. การเข้าสู่โลกาภิวัตน์

2. การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายของกำลังแรงงาน การเปลี่ยนแหล่ง เน้นการพัฒนาคน

3. Solution Integration การเข้ามาของเทคโนโลยี และหุ่นยนต์

4. More Compliance การปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานเด็ก ต่างชาติ

5. Increased Cost Containment ค่าใช้จ่ายดำเนินการ / Employee Cost

Megatrends Impacting Organization กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง

1. Speed of Innovation

2. Hyper Connectivity

3. Social Movement

4. Complexity of Growth

5. Sustainable Enterprising

6. Changing Lifestyle

หลักการวางแผนกำลังคน ใช้หลัก 5 : 4: 3

คือ Productivity คือ 5 ให้แรงจูงใจเท่ากับ 4 คน และจ้างคนเท่ากับ 3 เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น ใช้คนเท่าเดิม และคนในองค์กรจะถูกปลูกฝังให้คิดบวกตลอดเวลา

การนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร

การพัฒนาคน ในองค์กร ด้านความรู้ ความคิด ด้านจินตนาการ ซึ่งในทำโครงการที่พักอาศัยของ กคช. ในด้านการทำตลาดปัจจุบันไม่สามารถทำแบบ Mass อีกต่อไปเนื่องจากไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ลูกค้าต้องการลักษณะเฉพาะ เลือกพื้นที่ก่อนแล้วนำแบบไปลง ขาย Solution เราต้องพัฒนาในด้านความต้องการของลูกค้า เช่นการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มโครงการที่พักอาศัยมีรูปแบบของการบริการเช่น สโมสรชุมชน รัฐวิสาหกิจชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวก และทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างโปร่งใส บริหารแบบบูรณาการหลักธรรมาภิบาล สร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาที่ยั่งยืน

อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม