ความเห็น 3073287

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม
IP: xxx.19.219.168
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะแห่งชาติ

(ด้านการตลาด/การเงิน/วัฒนธรรมองค์กร/การบริการ)

  • บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ลงมาเล่นตลาดกลางถึงล่างกลุ่มลูกค้าเดียวกับการเคหะแห่งชาติ
  • รัฐวิสาหกิจจะถูกมองจากภาครัฐหรือเอกชนว่า จะมีรัฐวิสาหกิจไปทำไม
  • พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาอยู่อาศัยที่ชานเมืองมากขึ้น
  • ที่พักอาศัยอาคารสูงตามแนวรถไฟฟ้า

สิ่งเหล่านี้ เป็นลักษณะ At the end of S-Curve และถ้าไม่ยอมทำอะไรหรือปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เราอาจจนมุม หมายความว่าวันหนึ่งจะเหมือนรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่เป็นตามนโยบายรัฐ หรือช่วยรัฐ อย่างน้อยองค์กรที่อยู่ในภาครัฐจะต้องได้รับการกระทบ ไม่เช่นนั้นจะเป็นรัฐวิสาหกิจทำไม ซึ่งรัฐวิสาหกิจจึงเป็นเสมือน Social Enterprise แบบหนึ่งคือการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสังคมรากแก้ว สิ่งนี้เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะทำให้องค์กรอยู่หรือไป ถ้าไม่ทำตอนนี้ สิ่งนี้อาจสายไป เพราะรถไฟฟ้ากำลังเสร็จในอีก 5 ปี ซึ่งถ้าไม่ทำตอนนี้ราคาที่ดินจะขึ้น และไม่อาจทำอะไรได้ ดังนั้น กคช. จะต้องคิดจากสภาพปัจจุบัน ต้องมีวิสัยทัศน์กับพันธกิจที่เปลี่ยนไป บทบาทจะถูกทดแทนจากภาคเอกชน

Mega trend 10 ประการ

1. Aging Society

2. Climate Change

3. Knowledge Based Housing Solution

4. Mobility (คนเริ่มไปมาหาสู่ข้ามชายแดนได้มาก ) High mobility + Professionalism

5. Alternative Finance

6. การแบ่งปันใน ASEAN

7.EIA ,HIA เป็นเรื่องกฎระเบียบ

8. ทัศนคติใหม่เกี่ยวกับคนใช้บ้าน เช่น คนรุ่นใหม่ เช่า ไม่ซื้อเพราะ Mobility สูง หรือบริษัท Feddy May ใน อเมริกา รับซื้อบ้านที่ติดจำนองเป็น Attitude เกี่ยวกับ Housing Loner shift

9. Digital Technology ทั้งการบริหาร Data และการจัดการ

10. ความแปรผันของสิ่งแวดล้อม ช้าไม่ได้

การนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร

การเตรียมทั้งผู้นำและคนในองค์กรอย่างไรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง การปรับ Mindset ผู้บริหารและคนในองค์กร ส่งเสริมการให้ความรู้ ให้หัดวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค มาสื่อสารและปรับใช้การทำงาน หาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงแนวคิดหรือกระบวนการให้ดีขึ้น การทบทวนวิสัยทัศน์และปรับพันธกิจให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ารทำ Cross Function มากขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรมีความหลากหลาย ด้านนวัตกรรม หาจุดเด่นของแต่ละช่วงวัยมาบูรณาการทำงาน Gen X ถ่ายทอดการทำงานเนื่องจากมีประสบการณ์สูง สู่ Gen Y ที่เก่งเทคโนโลยี และทำงานรวดเร็ว Happiness at work วัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่จำเป็นต้องใช้มาก ๆ

1. Happiness

2. Respect

3. Dignity

4. Sustainability

อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม