ความเห็น 3073253

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.68.146.60
เขียนเมื่อ 

วันที่ 2 มีนาคม 2560

การบริหารธุรกิจในยุค AEC

การทำธุรกิจในกลุ่มอาเซียน ควรจะรู้ถึงสิ่งต่าสง ๆ องประเทศนั้น ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้การบริหารธุรกิจสำเร็จได้ "รู้เขา รู้เรา" ซึ่งองค์กรต้อเตรียมแผน และบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจ การลงทุนภายนอก