ความเห็น 3073251

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ปรีดา สุขสุมิตร
IP: xxx.158.166.69
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

โดย ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

ได้ให้มุมมองแนวโน้มของโลก

1. การสร้าง Brand ขององค์กร จะต้องเริ่มจากภายในองค์กร

2. การวางแผนอัตรากำลังคน กับระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

3. การคัดเลือก Talent

4. การคัดเลือกคน

5. ค่าตอบแทน

ส่วน ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค

ได้บอกว่าในโลกยุคนี้ การเคหะต้องขายความคิดแบบขาย Solution ให้กับลูกค้าต้องคิดมากกว่าของ Product หรือ Service ในการบริการ

ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กร 4.0

1. การเปลี่ยนแปลงให้เร็วและไว

2. ใช้คนที่มีศักยภาพที่มีความแตกต่างแล้วดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. โลกโลกาภิวัฒน์ ธรุกิจที่สำคัญอยู่ที่คน คือการสร้างความแตกต่างเพื่อให้คนยั่งยืน

4. ใช้นวัตกรรม

5. มีธรรมาภิบาล

หลักการวางแผนกำลังคน ให้ใช้หลัก 5:4:3 คือ Productivity คือ 5 ให้แรงจูงใจเท่ากับ4และจ้างคนเท่ากับ3 เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น โดยใช้คนเท่าเดิมและคนในองค์กรจะถูกปลูกฝังให้คิดบวกตลอดเวลา

และชอบที่อาจารย์บอกว่า ความเป็นมืออาชีพต้อง

1. คิดแบบเด็ก - คือ มีความคิดสร้างสรรค์

2. ทำแบบวัยรุ่น – ทำทันที

3. พูดแบบผู้ใหญ่ – พูดแบบมีหลักการ มีเหตุมีผล