ความเห็น 3073236

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

สุนันทา เพ็ญสมบูรณ์
IP: xxx.19.219.150
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ

WEST ==>EAST

BIG ==> SMALL

VALLME ==>VALUE

สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ โลกย้ายจากตะวันตกมาตะวันออกมากขึ้น และองค์กรเล็กลง แต่จะเติบโตสูงขึ้น

- นวัตกรรม = ความคิด

- Innovation = - ใหม่ (ยืมจากอุตสาหกรรมอื่นได้)

- คุณค่า

- กระบวนการคิดเชิงออกแบบ = เข้าใจลูกค้า / ตีโจทย์/ ระดับความคิด/ สร้างต้นแบบ/ ทดสอบ

- เข้าใจลูกค้า = เอาใจเขามาใส่ใจเรา/ การสังเกตุ/ การคลุกคลี

- ตีโจทย์ = เป้าหมาย/ กลยุทธ์/ จุดแข็ง/ ปัญหาของลูกค้า

- ระดมความคิด = เน้นจำนวน ไอเดีย/ ห้ามติ/ พูดทีละเรื่อง/ สั้นและกระชับ/ต่อยอดไอเดียคนอื่น/ ปลุกความคิดนอกกรอบ/ ให้เห็นภาพ

- สร้างต้นแบบ = ไม่ยุ่งยากซับซ้อน/ ส้างเสียงติชม

- ทกสอบ = ทดลองเพื่อฟังเสียงติชม